W okresie od 19 do 30.06.2018
Biuro będzie nieczynne z powodu urlopu.


Uwagi ogólne
 

Wszelkie zawarte informacje na stronie www.oknosystem.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art.4 ust.2 Ustawy.

Firma Oknosystem.pl  Jarosław Majewski zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie pod adresami:

 

www.Oknosystem.pl

www.Oknosystem.com.pl

www.Oknosystem.com
 


www.Oknosystem.eu


w tym parametrów technicznych, wyposażenia, dokładności, zupełności, przydatności oraz cen i specyfikacji produktów.

W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, Firmy Oknosystem.pl  prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. 


Odpowiedzialność
 

Oknosystem.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności dotycząca produktów i usług świadczonych przez Oknosystem.pl, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oknosystem.pl
przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Oknosystem.pl  terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.


Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów tekstowych lub graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity. Dz.U.00.80.904 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Oknosystem.pl  lub z innym podmiotem uprawnionym.

Znaki towarowe

Oknosystem.pl  jest wyłącznie uprawniona do używania znaków towarowych lub usługowych, znaków słowno - graficznych pisanych według określonego wzoru i słowny pisany czcionką według dowolnego wzoru:


 

nazwa i znak graficzny zastrzeżony
   
Znak Towarowy: Oknosystem - Klasyfikacja Elementów Graficznych: 26.4 26.11 27.5 29.1, kolor znaku towarowego: biały pomarańczowy ciemnoniebieski.
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski - Prawo Ochronne NR 156607 od dnia 14.07.2000 r.
Wykaz towarów podporządkowanych do odpowiednich klas towarowych: 06, 19, 35.
 


Decyzją z dnia 23.07.2010 roku, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski przedłużył prawo ochronne na znak towarowy zarejstrowany pod numerem R-156607 na okres następnych dziesięciu lat, to jest do dnia 14.07.2020 roku.
 


Nazwa słowna o brzmieniu: Oknosystem
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski - Prawo Ochronne NR 156608 od dnia 14.07.2000 r.
Wykaz towarów podporządkowanych do odpowiednich klas towarowych: 06, 19, 35.
 

Decyzją z dnia 23.07.2010 roku, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski przedłużył prawo ochronne na znak towarowy zarejstrowany pod numerem R-156608 na okres następnych dziesięciu lat, to jest do dnia 14.07.2020 roku.Nazwa słowna o brzmieniu Elegant
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski - Prawo Ochronne NR 174187 od dnia 30.04.2001 r.
Wykaz towarów podporządkowanych do odpowiednich klas towarowych: 06, 19.
 
 
Decyzją z dnia 22.07.2011 roku, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski przedłużył prawo ochronne na znak towarowy zarejstrowany pod numerem R-174187 na okres następnych dziesięciu lat, to jest do dnia 30.04.2021 roku.Nazwa słowna o brzmieniu Rondo Komfort 6000
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski - Prawo Ochronne NR 164196 od dnia 14.03.2002 r.
Wykaz towarów podporządkowanych do odpowiednich klas towarowych: 06, 19.
 
 
Decyzją z dnia 08.05.2012 roku, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski przedłużył prawo ochronne na znak towarowy zarejstrowany pod numerem R-164196 na okres następnych dziesięciu lat, to jest do dnia 14.03.2022 roku.
Powyższe nazwy pisane czcionką według dowolnego wzoru, oraz znak towarowy są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski. Używanie tych nazw przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Oknosystem.pl  stanowi naruszenie ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (Dz.U.01.49.508 z późniejszymi zmianami) lub pozostawionych przez nią w mocy przepisów prawa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami). Towary i usługi Oknosystem.pl opatrzone znakiem oznaczają, że dane oznaczenie jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Oknosystem.pl Jarosław Majewski w Urzędzie Patentowym Reczypospolitej Polskiej i chronionym prawem.