W okresie od 19 do 30.06.2018
Biuro będzie nieczynne z powodu urlopu.


Okna drweniane z nakładką aluminiową

Alu­minium od strony zewnętrznej okna stanowi ele­ment niezniszczalny i odporny na warunki atmos­fer­yczne. Stanowi również ide­alną ochronę dla drewna. Dzięki temu od strony pomieszczeń można wyko­rzys­tać szla­chetne gatunki drewna jak klon czy orzech: piękna możli­wość ksz­tał­towa­nia wnętrza domu.

Okno drewniano-​aluminiowe składa się z dwóch ram – drew­ni­anej od wewnątrz i alu­min­iowej od zewnątrz. Taka kon­strukcja pozwala na stosowanie grubych i ener­gooszczęd­nych wkładów szy­bowych a co za tym idzie polep­sza właś­ci­wości akusty­czne i przenikalność cieplną całego zestawu.

 Okno drew­ni­ane z nakładką alu­min­iową łączy w sobie pię­kno i ciepło drewna z nowoczes­nym wzor­nictwem, kolorystyką i wytrzy­małoś­cią aluminium.
Nakładka aluminiowa zamon­towana do zewnętrznej strony okna, pozwala na zasadnicze wydłużenie jego żywotności. Okna drew­ni­ano-aluminiowe można wykonać zarówno w wer­sji 68 mm jak i w wer­sji ener­gooszczęd­nej 78 mm i 90 mm.
Taka kon­strukcja sprawia, że nasze okna drew­ni­ano-aluminiowe nie wyma­gają żad­nych, dodatkowych spec­jal­nych zabiegów kon­serwa­cyjnych, gdyż nakładka aluminiowa zabez­piecza sto­larkę przed nieko­rzyst­nym dzi­ałaniem czyn­ników atmosferycznych. Innymi słowy tych okien nigdy nie malujemy od zewnątrz.

 

Nakładka ta przytwierd­zona jest do konstrukcji okna za pomocą spec­jal­nych zaczepów, co pozwala na zachowanie odpowied­niej szczeliny umożli­wia­jącej dostęp powi­etrza i wenty­lację powierzchni drewnianej.
Połącze­nie drewna z alu­minium pozwala jed­nocześnie na zachowanie przy­tul­nego i este­ty­cznego charak­teru wnętrza, jaki stwarzają okna drew­ni­ane oraz nowoczes­nego wyglądu budynku na zewnątrz, jakie nadaje aluminium.
Nakładka alu­min­iowa dostępna jest w sze­rok­iej gamie kolorysty­cznej według palety RAL. Możliwe jest również wyko­nanie okładziny w wer­sji imi­tu­jącej drewno.Drewno

40 lat i dłużej. Takie są bardziej niż real­isty­czne oczeki­wa­nia co do trwałości dobrej jakości okien drew­ni­anych. Okna drew­ni­ane w prze­ci­wieńst­wie do okien wykony­wanych z innych mate­ri­ałów mają tą przewagę, że zawsze mogą zostać naprawione.

Nawet poszczególne ele­menty ramy czy skrzy­dła mogą zostać wymienione. Nie trzeba od razu kupować nowego okna. Nad bezusterkowym dzi­ałaniem okna czuwa wysok­iej jakości markowe oku­cia niemiec­kich pro­du­cen­tów, których ele­menty są w każdej chwili do nabycia.

Istotne znacze­nie dla długiej żywot­ności okien ma zarówno jakość poszczegól­nych kom­po­nen­tów uży­tych do ich pro­dukcji i pro­fesjon­alne wykończe­nie sto­larki jak i późniejsza odpowiedzialna i kon­sek­wentna dbałość odbiorcy final­nego o produkt.

W stan­dard­zie ofer­u­jemy Państwu sto­larkę oki­enną w drewnie sos­nowym lub meranti.

 

 

Sosna

Ze względu na cenę i dostęp­ność najpop­u­larniejszy gatunek iglasty stosowany w pro­dukcji okien i drzwi drew­ni­anych. Uważana jest za jeden z najdłużej żyjących gatunków roślin na ziemi. Najlep­sze właś­ci­wości ma drewno pozyskane z drzew wieku 80120 lat. Charak­teryzu­jącego się gęs­toś­cią rzędu 450550 kg/​m3, co zapew­nia jej dobre właś­ci­wości zarówno na ściskanie, jak i rozciąganie.

Drewno sosny jest sto­sunkowo trwałe i wytrzy­małe, a jed­nocześnie sprężyste i łatwe w obróbce, doskonale izoluje ter­micznie. Duża zawartość żywicy powoduje, że jest odporne na szkodliwe dzi­ałanie wilgoci, jed­nak przy skra­jnie wyso­kich tem­per­at­u­rach może ona prze­dostać się przez powłokę malarską. Drewno ma jasną barwę, którą można skutecznie pokry­wać zarówno lakierami kryją­cymi, jak i lazurowymi.


Sosna

Mer­anti

Drewno egzo­ty­czne, liś­ci­aste pochodzące z Indonezji, Malezji i z Fil­ipin. Spośród gatunków egzo­ty­cznych najczęś­ciej stosowany przez pro­du­cen­tów. Wys­tępuje w kilku odmi­anach, z czego najbardziej pop­u­larne są odmi­any biała i czer­wona. Gęs­tość drewna mer­anti zależy sil­nie od gatunku i osiąga wartości od 300 kg/​m3 do 800 kg/​m3. Warto dowiedzieć się, jaka jest gęs­tość drewna, bowiem wpływa ona na jego parametry.

Nasza firma ofer­uje gatunek, którego gęs­tość jest więk­sza od 450 kg/​m3. Ogól­nie drewno charak­teryzuje się wysoką odpornoś­cią na wilgoć, a więc i małym praw­dopodobieńst­wem pęknięć. Jest trwałe, oraz wytrzy­małe. Osiąga bardzo dobre para­me­try izo­la­cyjności cieplnej i akusty­cznej. Posi­ada sil­nie charak­terysty­czne rysy drewna, przez co bardzo efek­townie wygląda poma­lowane farbą trans­par­entną. Anal­iza pod­sta­wowych para­metrów fizyczno-​mechanicznych wskazuje, że drewno mer­anti wykazuje więk­szą odporność na wpływy atmos­fer­yczne niż sosna. Co ciekawe drewno dębowe niewiele mu ustępuje.

Mer­anti przewyższa swoimi para­me­trami tech­nicznymi drewno sos­nowe w takich zakre­sach użytkowych jak skurcz i pęcznie­nie o 39%, wytrzy­małość na zgi­nanie staty­czne o 41%, twar­dość prawie 40%. Odporność drewna gatunków egzo­ty­cznych na skurcz i pęcznie­nie wynika z ich budowy anatomicznej. Są to gatunki twardzielowe, których drewno charak­teryzuje się małą prze­siąk­li­woś­cią wody. Jego czerwono-​brązowy kolor nadaje wyrobom ele­gancji, a wnętrzu ciepłego klimatu.

Okna z mer­anti ucieszą wszys­t­kich, którzy poszukują piękna egzo­tyki w połącze­niu z wysoką jakoś­cią i trwałoś­cią wyrobów.


Meranti

Majau

Drewno dla kone­serów. Perła w naszej pro­dukcji od roku 2008. Drewno liś­ci­aste twarde pochodzące głównie z wyspy Bor­neo, osiąga gęs­tość min­i­malną 580 kg/​m3 do 850 kg/​3 Stosowane jest głównie do pro­dukcji selekcjonowanej sto­larki oki­en­nej i drzwiowej w meblarst­wie, szkut­nictwie, budownictwie.
Jest to drewno bardzo odporne na dzi­ałanie wody i innych czyn­ników atmosferycznych bardzo cenione ze względu na piękny rysunek drewna i właś­ci­wości fizyczne.


 


THERMOLINE 90 mm


 
 • drewno mahoń (mer­anti) lub sosna kle­jone czterowarstwowo
 • powierzch­nia lita
 • czterokrotne mal­owanie far­bami SIKKENS wg ofer­owanej palety
 • szyba ter­moizo­la­cyjna dwuko­morowa o współczyn­niku U = 0,6 W/​m2K
 • ciepła ramka SGG SWISSPACER
 • pod­wójna uszczelka – oku­cia obwied­niowe G-​U z mikrouchyłem, pod­nośnikiem skrzy­dła i blokadą klamki
 • w oknach dwuskrzy­dłowych cen­tralna zasuwnica
 • osłonki na zawiasy
 • klamka HOPPE Secus­tic o pod­wyżs­zonym poziomie antywłamaniowości
 • szyna deszc­zowa oraz para­pecik przyszy­bowy z alu­minium mal­owanego proszkowo dostęp­nych w trzech kolorach (bez dopłat)
Dostępne profile: STANDARD, SOFT-LINE, RETROTHERMOLINE 78 mm • drewno mahoń (meranti) lub sosna klejone warstwowo
 • powierzchnia lita
 • czterokrotne malowanie farbami SIKKENS wg oferowanej palety
 • szyba termoizolacyjna dwukomorowa o współczynniku U = 0,8 W/m2K
 • ciepła ramka SGG SWISSPACER
 • podwójna uszczelka
 • okucia obwiedniowe G-U z mikrouchyłem, podnośnikiem skrzydła i blokadą klamki
 • w oknach dwuskrzydłowych centralna zasuwnica
 • osłonki na zawiasy
 • klamka HOPPE Secustic o podwyższonym poziomie antywłamaniowości
 • szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy GUTTMANN
Dostępne profile: STANDARD, SOFT-LINE, RETRO
ELITE 68 mm
 • drewno mahoń (meranti) klejone trójwarstwowo
 • powierzchnia lita
 • czterokrotne malowanie farbami SIKKENS wg oferowanej palety
 • szyba termoizolacyjna o współczynniku 1,0 W/m2K i dźwiękochłonności Rw = 32 dB
 • ciepła ramka SGG SWISSPACER
 • podwójna uszczelka
 • okucia obwiedniowe G-U z mikrouchyłem, podnośnikiem skrzydła i blokadą klamki
 • w oknach dwuskrzydłowych centralna zasuwnica
 • osłonki na zawiasy
 • klamka HOPPE Secustic o podwyższonym poziomie antywłamaniowości
 • szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy GUTTMANN
Dostępne profile: STANDARD, SOFT-LINE, RETRO

 


Okna drewniane zdobioneKolorystyka

Przed­staw­iamy najczęś­ciej wybier­ane kolory oraz ich ori­en­ta­cyjny wygląd na próbkach różnych gatunków drewna. Ostate­czny wygląd sto­larki zależy od:

 1. Rodzaju drewna (barwa, usłojenie)
 2. Typu powłoki lakierniczej:
 • lazu­ru­jąca (przezierna)
 • kryjąca (nie widać usłojenia)
 • ole­jowana (przezierna, głęboko penetrująca)

W stan­dard­zie sto­larka mal­owana jest wod­nymi lakierami lazu­ru­ją­cymi niemieck­iej firmy SIKKENS. Na życze­nie klienta i za dopłatą możemy uzyskać dowolny kolor z palety RAL, który cechuje brak widocznego usło­je­nia drewna oraz pod­wyżs­zona odporność na dzi­ałanie warunków atmos­fer­ycznych z uwagi na wysoką zawartość fil­trów UV.


Oto kilka przykładowych kolorów, z zaznaczeniem że mamy bardzo duże dobory kolorystyki w oknach drewnianych. Dobieramy je na podstawie wzorników dostępnych w salonach sprzedaży. Serdecznie Zapraszamy.

 SOSNA  CIEMNY DĄB  JASNY DĄB  MAHOŃ  PALISANDER  TEAK BIAŁYOkiennice drewniane

Okiennica to wyjątkowy i podkreślający indywidualne cechy budynku element ozdobny , który jednocześnie zapewnia intymność w mieszkaniu, chroni przed wiatrem, nadmiernym słońcem, umożliwiając ciągłą wentylację pomieszczeń.